History of share operations

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25 z dnia 30 czerwca 2016 r. OT Logistics S.A. (Spółka) przeprowadzi podział (split) akcji.

Podział (split) dotychczasowej liczby akcji Spółki nastąpi poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,92 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) dla każdej akcji oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy z 1.427.660 (jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji do 11.421.280 (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden dwieście osiemdziesiąt) akcji, poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:8. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd OT Logistics informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 1,92 zł na 0,24 zł, dzień 23 grudnia 2016 r. jako dzień podziału 1.427.660 akcji Spółki oznaczonych kodem PLODRTS00017 na 11.421.280 akcji OT Logistics o wartości nominalnej 0,24 zł każda. KDPW stwierdził, że z dniem 23 grudnia 2016 r. kodem PLODRTS00017 oznaczonych jest 11.421.280 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 zł każda.