Grupa Kapitałowa OT Logistics: 348,1 mln zł przychodów po
I poł. 2016r. i wzrost EBITDA do 30,6 mln zł

Grupa Kapitałowa OT Logistics, jeden z liderów branży TSL w Europie, wypracowała w I połowie 2016 r. 348,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a zysk netto wyniósł ok. 4,4 mln zł. Grupa odnotowała również wzrost wyniku EBITDA o 2,8% do 30,6 mln zł.

W pierwszej połowie 2016 r. Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała 348,1 mln zł przychodów wobec 370,4 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku. Zysk netto spółki sięgnął niemal 4,4 mln zł wobec 5,8 mln zł rok temu. Wynik EBITDA w I półroczu 2016 r. wzrósł do 30,6 mln zł w porównaniu do 29,8 mln zł rok wcześniej. To m. in. rezultat poprawy efektywności w segmencie portowym, a także w obszarze spedycji. Jednocześnie rentowność EBITDA wzrosła do 8,8% z 8,0% rok wcześniej. Na niezmienionym poziomie pozostała rentowność sprzedaży brutto (13,5%) oraz rentowność zysku operacyjnego EBIT (3,7%). Grupa nadal ponosi koszty działań związanych z reorganizacją i optymalizacją rozpoczętych w IV kw. 2015 r. Widoczne są już jednak efekty obniżania kosztów funkcjonowania Grupy, szczególnie w zakresie działalności portowej.

W pierwszej połowie tego roku podejmowaliśmy decyzje o ważnych inwestycjach zwiększających potencjał naszej Grupy. Podpisaliśmy umowę przejęcia Sealand Logistics, spółki będącej jednym z liderów spedycji kontenerowej w Polsce. Mamy również warunkową umowę przejęcia kolejowej spółki STK Group.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics

Umowa przejęcia Sealand Logistics została zrealizowana pod koniec lipca br. Na dzień publikacji raportu finansowego za I poł. 2016 warunki zawieszające realizację umowy przejęcia STK Group nie zostały jeszcze spełnione.

Nadal obserwujemy niekorzystną koniunkturę na rynku węgla i stali co odbija się na naszym segmencie portowym. Na zmniejszenie przychodów wpłynęło również zakończenie prac hydrotechnicznych w rejonie górnej Odry oraz w Niemczech. Widzimy rosnące znaczenie handlu towarami rolnymi, dlatego inwestujemy w moce przeładunkowe i możliwości składowe towarów agro w naszych portach. To element realizacji nowej strategii rozwoju naszej Grupy, przyjętej w kwietniu. Większe zaangażowanie w przewozy i przeładunki zbóż zwiększa dywersyfikacje i częściowo zmniejsza zależność od rynku węgla i stali. Powiększamy też naszą obecność na południu Europy, powołaliśmy w Chorwacji spółkę C.Hartwig Adria. Chcemy wykorzystać potencjał rynku usług logistycznych w krajach korytarza Północ-Południe.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics

Grupa odnotowuje pozytywne wyniki działalności portów bałtyckich należących do OT Logistics. Wolumen przeładunków w OT Port Gdynia wyniósł w I poł. br. 1,6 mln. ton, co stanowi poprawę o prawie 24% r/r. Obsługa m.in. towarów agro (śruta sojowa i zboża) wzrosła w Gdyńskim porcie o 13%, do 629 tys. ton. OT Port Świnoujście, w większym stopniu zależny od przeładunku takich towarów jak węgiel czy rudy metali, zanotował spadek przeładunków o 4,6%. Jednak dzięki optymalizacji procesów organizacyjnych i zwiększeniu przeładunków towarów agro, port uzyskał wyższe marże i wysoki łączny wynik na działalności.

Największy udział w strukturze przychodów Grupy w I poł. 2016 r miały usługi spedycyjne: 58%, przewozy i inne usługi transportowe: 27% oraz usługi portowe (przeładunki i składowanie towarów): 12%. Pozostałe usługi świadczone przez spółki z Grupy generują ok. 3% przychodów OT Logistics.

Z uwagą przyglądamy się rządowym planom rewitalizacji i modernizacji dróg wodnych w Polsce. Nasza flota może z powodzeniem służyć w specjalistycznych pracach na rzecz odbudowy żeglugi na polskich rzekach. Wykorzystanie naszych jednostek w pracach hydrotechnicznych może pozytywnie wpływać na wyniki i marże naszego segmentu transportowego. Grupa będzie także beneficjentem odnowienia dróg wodnych. Będziemy mogli w Polsce skutecznie realizować przewozy transportowe żeglugą śródlądową, co dziś w wielu przypadkach nie jest możliwe. Jesteśmy gotowi służyć wsparciem i wykorzystać w Polsce nasze międzynarodowe doświadczenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics