Grupa Kapitałowa OT Logistics: 712,1 mln zł przychodów i 10,0 mln zł zysku netto w 2016 r.

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, publikuje wyniki za 2016 r. Grupa wypracowała 712,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zysk netto na poziomie 10 mln zł.

Rok 2016 dla Grupy OT Logistics upłynął pod znakiem inwestycji, które wpisują się w ogłoszoną rok temu strategię zwiększania obecności na rynku kolejowym, kontenerowym oraz budowaniu korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. W tym celu w połowie 2016 roku do Grupy włączono przejętą spółkę Sealand Logistics, jednego z liderów spedycji kontenerowej w Polsce. W grudniu zakończono proces przejęcia kolejowej Grupy STK i Kolei Bałtyckiej S.A., co umocni pozycję Grupy w segmencie kolejowym.

Grupa prowadziła również aktywne działania w Czarnogórze zmierzające do przejęcia aktywów z branży TSL, które będą wsparciem w realizacji strategicznych celów Grupy i budowy korytarza logistycznego Północ-Południe, łączącego porty na Bałtyku i Adriatyku. W IV kw. 2016 r. Spółka zaoferowała 7,1 mln euro za nabycie 30% udziałów w spółce Luka Bar AD BAR, będącej operatorem portu w Barze. Spółka złożyła również ofertę zakupu 51% udziałów za 2,5 mln euro w AD Montecargo, spółce zajmującej się kolejowymi przewozami towarowymi. Obecnie Grupa prowadzi rozmowy ze Skarbem Państwa w Czarnogórze w sprawie nabycia udziałów w obu spółkach.

Z uwagi na słabszy globalny sentyment na rynku węgla i stali, Grupa realizowała plan zwiększania wolumenu przeładunków towarów agro w segmencie portowym. W portach prowadzono również działania optymalizacyjne, których efekty mają być widoczne w najbliższej przyszłości. Wszystkie realizowane działania pozwoliły na osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 712,1 mln zł (752,3 mln zł rok wcześniej) oraz zysku netto na poziomie 10,0 mln zł (15,6 mln zł rok wcześniej). Wynik EBITDA wzrósł do 72,3 mln zł w porównaniu do 67,9 mln zł rok wcześniej. Grupa zwiększyła rentowność sprzedaży brutto do 12,4% z 11,8% w 2015 r. Odnotowano również dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wys. 57,7 mln zł.

Mimo niesprzyjającej koniunktury na rynku węgla i stali, wypracowaliśmy solidne przychody i zwiększyliśmy wynik EBITDA. Skutecznie realizujemy nową strategię rozwoju i będziemy dążyć do dalszego umocnienia naszej pozycji rynkowej poprzez rozwój organiczny i potencjalne akwizycje w Polsce i na południu Europy. Chcielibyśmy zwiększyć naszą obecność na Bałkanach, a nasze zamierzenia wpisują się w trend kierowania strumienia ładunków ku krajom basenu Morza Adriatyckiego, a dalej – Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej i Wschodniej. Dodatkowo niedawna ratyfikacja przez Polskę konwencji AGN o międzynarodowych drogach śródlądowych utwierdza nas w słuszności obranego kierunku rozwoju naszej Grupy.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics

W 2016 r. w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej OT Logistics największy udział miały usługi spedycji – 58%, przewozy i inne usługi transportowe – 29%, usługi portowe (przeładunki i składowanie) – 10%. Pozostałe usługi świadczone przez spółki Grupy generują 3% przychodów OT Logistics. Sprzedaż krajowa stanowi 79% przychodów, pozostałe 21% to sprzedaż poza granicami naszego kraju, m. in. w Niemczech, krajach Beneluksu, Czechach, Słowacji, krajach Skandynawii, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Wielkiej Brytanii i w USA.

OT Logistics konsekwentnie realizuje także działania optymalizacyjne w podmiotach wchodzących w skład Grupy. Ich celem jest wygenerowanie oszczędności zakupowych w ramach Grupy poprzez wykorzystanie efektów skali i usprawnienie procesów zarządzania spółkami.

Jestem przekonany, że nasze działania optymalizacyjne zaczną przynosić konkretne synergie kosztowe. Widzimy pierwsze efekty np. w postaci uruchomienia centrum usług wspólnych dla Grupy. Celem jest oczywiście poprawa wyniku finansowego. Z uwagą obserwujemy też działania przedsiębiorców, rządu i samorządowców na rzecz rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Zaczynają się one przekładać na realne programy poprawy warunków żeglugi w naszym kraju.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics

Podstawowe dane finansowe

Dane w mln zł 2016 2015 Zmiana %
Przychody  ze sprzedaży 712 110 752 275 (-5,3)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 446 34 603 5,3
EBITDA 72 275 67 897 6,4
Zysk (strata) netto 10 036 15 575 (-35,6)