Grupa Kapitałowa OT Logistics podsumowuje pierwsze półrocze

Jeden z liderów branży TSL w Europie Środkowej i największy operator portowy w Polsce utrzymał w pierwszym półroczu wysoką rentowność. Jednocześnie w lipcu i sierpniu Grupa Kapitałowa OT Logistics uczestniczyła w trzech istotnych transakcjach, w wyniku których rozszerzyła i zdobyła nowe kompetencje w obszarach usług portowych oraz towarowych przewozów kolejowych.

Skonsolidowane przychody wyniosły w pierwszym półroczu 370,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 393,9 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 29,8 mln zł i był o 15 proc. wyższy r/r., mimo obciążenia go kosztami zdarzeń jednorazowych w wysokości ok. 2,5 mln zł. Na poziomie netto Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała w pierwszych dwóch kwartałach 5,8 mln zł wobec 6,4 mln zł rok wcześniej.

Grupa utrzymała jednocześnie wysokie wskaźniki rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku 13,6 proc. i była wyższa o 2,6 p.p. niż rok wcześniej. Rentowność na poziomie EBITDA sięgnęła 8,0 proc., czyli 1,4 p.p. więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Na poziomie netto rentowność była jednakowa jak rok wcześniej i wyniosła 1,6 proc.

Wyniki GK OT Logistics w drugim kwartale determinowane były przez kilka kluczowych czynników. Należy wśród nich wymienić przede wszystkim sytuację na rynku węgla i stali, która wpływa na kondycję firm z wielu sektorów gospodarki. W naszym przypadku odbiła się ona na wolumenach przewozów oraz przeładunków w portach, a także na naszym terminalu na granicy z Ukrainą. Prowadzimy działania mające na celu poprawę tej sytuacji i nieustannie szukamy możliwości biznesowych na wschodnim kierunku, jednak sytuacja geopolityczna w regionie nie ułatwia nam tego zadania.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

W lipcu Spółka zakupiła za kwotę 61,2 mln zł akcje nowej emisji spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji, stając się jej drugim co do wielkości – po Chorwackim Państwie – udziałowcem, z 20,81 proc. akcji. Otwiera to drogę do ścisłej współpracy z operatorem portu zarówno na poziomie inwestycyjnym, jak i operacyjnym. Ponadto w połowie sierpnia zawarta została umowa przedwstępna z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk dotycząca 30−letniej dzierżawy nieruchomości o powierzchni ok. 26 hektarów w celu rozpoczęcia w przyszłości ważnej inwestycji – budowy nowego terminalu przeładunkowo-składowego, który umożliwi Spółce jeszcze aktywniejszą działalność w zakresie obsługi towarów agro, tj. zbóż i pasz. W tym samym okresie Spółka zakupiła 100 proc. udziałów w kolejowej spółce Landkol, która specjalizuje się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych.

Dzięki powyższym przejęciom Grupa zyskała wiele nowych kompetencji i otworzyła się na nowe rynki, co pomoże w dalszym zwiększaniu skali działalności.