Grupa Kapitałowa OT Logistics podsumowuje trzeci kwartał

Jeden z liderów branży TSL w Europie Środkowej i największy operator portowy w Polsce utrzymał w trzecim kwartale wysoką rentowność. Jednocześnie Zarząd OT Logistics S.A. (OTL) prowadzi szeroko zakrojone działania optymalizacyjne w spółkach Grupy. OTL konsekwentnie pracuje również nad planami rozwoju projektów, w które zaangażowała się w minionych miesiącach: Porcie Morskim w Gdańsku, chorwackim porcie Luka Rijeka oraz przewoźniku kolejowym Landkol.

Skonsolidowane przychody wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 554,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 610,9 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 43,1 mln zł wobec 47,7 mln zł w analogicznym okresie w poprzednim roku. Na poziomie netto Grupa Kapitałowa OT Logistics (GK OTL) wypracowała od stycznia do września 2015 roku 6,7 mln zł. W 2014 roku było to 14,2 mln zł.

W opisywanym okresie miały miejsce również istotne zdarzenia jednorazowe – związane m.in. z akwizycjami – których łączna wartość wyniosła na poziomie operacyjnym ok. 3,5 mln zł.

Jednocześnie Grupa utrzymała wysokie wskaźniki rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku 10,5 proc. i była wyższa o 0,6 p.p. niż rok wcześniej. Rentowność na poziomie EBITDA sięgnęła 6,3 proc. i była taka sama, jak w analogicznym okresie 2014 roku. Na poziomie netto rentowność wyniosła 3,3 proc. i była o 0,1 p.p. niższa niż w minionym roku.

Na wyniki Grupy Kapitałowej OT Logistics w trzecim kwartale miało wpływ kilka obiektywnych czynników. Mieliśmy przede wszystkim do czynienia z suszą, która spowodowała istotne problemy z żeglownością na szlakach śródlądowych i wstrzymała realizację zakontraktowanych usług. Jednocześnie wciąż mamy do czynienia z problemami na globalnym rynku węgla i stali, co wpływa na wolumeny przewozów i przeładunków w portach. Niemniej jednak, poprawie uległa sytuacja na Wschodzie. Nasz terminal na granicy z Ukrainą notuje coraz lepsze wyniki i przestał już obciążać finanse Grupy.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Zarząd GK OTL prowadzi szeroko zakrojone działania optymalizacyjne w spółkach wchodzących w skład Grupy.

Prowadzimy intensywne działania, których celem jest podniesienie wyników operacyjnych Grupy. Konsolidujemy aktywności biznesowe i pogłębiamy synergie pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Zmianom poddawane są również struktury sprzedażowe. Jednocześnie trwa przegląd kontraktów z podwykonawcami. Wszystko to ma pozwolić na istotne ograniczenie kosztów Grupy.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

W lipcu Spółka zakupiła za kwotę 61,2 mln zł akcje nowej emisji spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji, stając się jej drugim co do wielkości – po chorwackim państwie – udziałowcem z 20,81 proc. akcji.

Dopiero co została powołana nowa – pięcioosobowa – rada nadzorcza chorwackiej spółki. W jej skład wszedł Wiceprezes OT Logistics, Piotr Ambrozowicz. W najbliższych tygodniach rada będzie pracowała nad aktualizacją planów rozwoju portu. Poprzez wymianę doświadczeń i zwiększanie wolumenów obrotu towarowego, chcemy wzmacniać rolę i znaczenie tego portu morskiego, a tym samym zwiększać potencjał całej Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

W sierpniu OTL zakupiła 100 proc. udziałów w polskiej kolejowej spółce Landkol, która specjalizuje się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych. Inwestycja pozwoli na rozszerzenie oferty przewozów kolejowych, realizowanych dotychczas w oparciu o stałą współpracę z zewnętrznymi operatorami.

We wrześniu Spółka sfinalizowała umowę 30-letniej dzierżawy nieruchomości na terenie Portu Gdańsk. OTL planuje zrealizować na tym obszarze istotną inwestycję – budowę największego w regionie portu specjalizującego się w obsłudze towarów agro, tj. zbóż i pasz.