Grupa OT Logistics po pierwszym półroczu zwiększyła porównywalny wynik EBITDA o 29% r/r oraz poprawiła wyniki netto najważniejszych segmentów działalności

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała 506,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w pierwszej połowie 2019 r., co oznacza wzrost o ponad 6% r/r. Grupa zanotowała wyraźny wzrost wyniku EBITDA, a także poprawę efektywności w głównych segmentach działalności, co jest efektem realizacji planu naprawczego.

Skonsolidowany wynik EBITDA za pierwsze półrocze wyniósł 64,8 mln zł, co oznacza wzrost o 132% r/r. Porównywalny wynik EBITDA (skorygowany o wpływ zastosowania MSSF16) urósł o prawie 29% r/r do 35,9 mln zł. Wdrożenie standardu MSSF 16 powoduje uwzględnienie w bilansie Grupy aktywów objętych umowami leasingu i dzierżawy (np. aktywa portowe) przy równoczesnym wzroście poziomu EBITDA wynikającym ze spadku kosztów usług najmu i wzrostu kosztów amortyzacji.

Na rosnące wyniki Grupy w znaczący sposób składają się wyniki segmentu spedycji, który generuje 60% skonsolidowanych przychodów. Segment ten zanotował wzrost przychodów od klientów zewnętrznych o 18% w porównaniu do pierwszego półrocza rok wcześniej. Zysk netto spedycji zwiększył się o 79% do 8,5 mln zł. Działalności spedycyjnej sprzyja koniunktura zwłaszcza w zakresie spedycji kontenerowej, spedycji wyrobów metalowych oraz wyrobów naftowych. Segment usług portowych zanotował przychody od klientów zewnętrznych o 6% niższe niż rok wcześniej, jednak wyraźnie wzrósł wynik EBITDA do 14,1 mln zł (po oczyszczeniu o efekt zastosowania MSSF16) wobec 9,4 mln zł rok wcześniej. Porty Grupy poprawiły rentowność sprzedaży za sprawą renegocjacji cen i umów z klientami oraz poprawy efektywności i obniżenia kosztów. W OT Port Świnoujście odnotowano spadek przeładunków do poziomu 2,4 mln ton, ale dzięki optymalizacji cen oraz reorganizacji pracy na nabrzeżach zwiększone zostały przychody i zmniejszone koszty kar za nieterminowe rozładunki statków. Port w Gdyni znacząco zwiększył przeładunki towarów ogółem do poziomu 1,6 mln ton (+15% r/r), zwłaszcza w zakresie przeładunków towarów drobnicowych o wysokiej marży. Rosły również przeładunki koksu i ładunków typu ro-ro odpowiednio o 140% i o 20%. Na koniec półrocza segment portowy Grupy wypracował niewielki zysk netto wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej. W przypadku segmentu żeglugi śródlądowej i pozostałych przewozów odnotowano wzrost EBITDA do 6,8 mln zł i minimalną stratę netto w porównaniu do niemal 4 mln zł straty rok wcześniej. Pod presją nadal pozostają wyniki segmentu kolejowego, który po pierwszym półroczu zmniejszył stratę netto do 5,5 mln zł z 6,1 mln zł w I poł. 2018 r.

Wyniki naszych najważniejszych segmentów dobrze oddają to co robimy w ramach planu naprawczego. Nawet jeśli przychody nie rosną dynamicznie, tak jak w przypadku portów, to segmenty poprawiają wyniki na poziomie EBITDA i netto. Zwiększamy efektywność, usprawniamy operacje. Tam gdzie to możliwe aneksujemy umowy z klientami o nowe stawki i poprawiamy marże. Wysiłek zespołów w ramach całej Grupy przynosi efekty. Naszym celem jest osiągnięcie na koniec przyszłego roku rentowności EBITDA na poziomie 10% oraz stopniowa redukcja zadłużenia. Tuż przed zakończeniem pierwszego półrocza rozwiązaliśmy umowę wspólników z jednym z akcjonariuszy Luka Rijeka, jednak nadal utrzymujemy kontrolę nad Luka Rijeka. Jednocześnie z uwagi na toczący się z tym akcjonariuszem spór przed Sądem Arbitrażowym, kierując się zasadą najwyższej ostrożności, zawiązaliśmy rezerwę w wysokości 7,8 mln zł na ewentualne możliwe roszczenia wynikające z tego postępowania.

Radosław Krawczyk Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej na koniec czerwca wyniósł 8,2 mln zł w porównaniu do straty 3,1 mln zł rok wcześniej. W skonsolidowanych wynikach wciąż widoczny jest negatywny wpływ kosztów finansowych w wysokości 32,9 mln zł. Ostatecznie Grupa zakończyła pierwsze półrocze z wynikiem netto na poziomie -16,3 mln zł wobec straty w ubiegłym roku na poziomie 25,9 mln zł.

Grupa Kapitałowa OT Logistics realizuje obecnie plan naprawczy przyjęty w grudniu 2018 r. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10% poprzez m. in. zmiany w strukturze zarządzania Grupą, centralizację procesów, eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat.

Informacje na temat OT Logistics:

OT Logistics S.A. to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. Akcje OT Logistics od 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.