Grupa OT Logistics w I kwartale zwiększyła przychody i poprawiła rentowność dzięki wdrażaniu planu naprawczego

rupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała 245,7 mln zł skonsolidowanych przychodów w pierwszym kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o ponad 8% r/r. W wynikach Grupy widoczne są pierwsze efekty wdrażania planu naprawczego.

Skonsolidowany wynik EBITDA za I kw. wyniósł ponad 31 mln zł, co oznacza wzrost o 71% r/r. Wyniki Grupy Kapitałowej OT Logistics w I kw. 2019 r. przedstawiane są po raz pierwszy po wdrożeniu standardu sprawozdawczości MSSF 16. Porównywalny wynik EBITDA (skorygowany o wpływ zastosowania nowej metodologii i po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe z ubiegłego roku) zwiększył się o ponad 30% rok do roku do poziomu 15,8 mln zł. Wdrożenie standardu MSSF 16 skutkuje uwzględnieniem w bilansie aktywów objętych umowami leasingu przy równoczesnym wzroście poziomu EBITDA wynikającym ze spadku kosztów usług najmu i wzrostu kosztów amortyzacji.

W pierwszym kwartale Grupa zanotowała ponad dwukrotny wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które wyniosły 24,5 mln zł. Wypracowany wynik netto Grupy nadal był ujemny, głównie z uwagi na utrzymujące się w I kwartale wysokie koszty finansowe.

Pierwszy kwartał przyniósł poprawę naszych wyników operacyjnych m.in. za sprawą renegocjacji części umów, co pozytywnie wpływa na przychody i marże, a także dzięki rozsądnemu ograniczeniu nakładów inwestycyjnych. Z miesiąca na miesiąc generujemy dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Chcemy utrzymać ten trend, choć wiemy, że jest to wyzwanie dla całej Grupy. W końcu zaraportowaliśmy też wyniki bez materialnego wpływu zdarzeń jednorazowych nie związanych z bieżącym prowadzeniem biznesu, co powinno ułatwić inwestorom ocenę naszej bieżącej i przyszłej sytuacji. Pierwszy kwartał i całe półrocze 2019 r. to punkt zwrotny dla OT Logistics. Zakończyliśmy właśnie udany proces refinansowania obligacji o wartości ponad 100 mln zł. Dzięki porozumieniu w wierzycielami finansowymi możemy w pełni skupić się na zwiększaniu naszej efektywności operacyjnej i wdrażaniu planu naprawczego, który przyjęliśmy pod koniec 2018 r.

Radosław Krawczyk Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Poprawę wyników operacyjnych widać szczególnie w kluczowym dla Grupy Kapitałowej segmencie spedycji, który w I kw. 2019 roku wypracował niemal 60% skonsolidowanych przychodów. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług oraz silnej pozycji rynkowej spółki zależnej C.Hartwig Gdynia udało się zwiększyć przychody ze spedycji o 22% r/r do 145,9 mln zł, a wynik EBITDA o niemal połowę, do 6,5 mln zł. Poprawa dostrzegalna jest także w segmencie portowym. Po oczyszczeniu z efektu wdrożenia standardu MSSF 16 wynik EBITDA portów Grupy wzrósł do ok. 4,9 mln zł z 3,4 mln w pierwszym kwartale 2018 r. Wynik poprawił również segment żeglugi śródlądowej i pozostałych przewozów, m. in. dzięki renegocjacji cen, a także dzięki zniesieniu opłat za korzystanie z kanałów w Niemczech. Na rynku niemieckim rosną też przewozy kontenerów do portu w Hamburgu, drogą śródlądową.

Pod presją pozostają wyniki w segmencie kolejowym, gdzie problemy z dostępnością dzierżawionego taboru oraz remonty szlaków kolejowych negatywnie wpłynęły na osiągniętą rentowność. Jednak dzięki inicjatywie z 2018 r. polegającej na pozyskaniu nowoczesnych lokomotyw wyniki segmentu kolejowego stopniowo powinny się poprawiać.

Grupa Kapitałowa OT Logistics realizuje obecnie plan naprawczy przyjęty w grudniu 2018 r. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10% poprzez m. in. zmiany w strukturze zarządzania Grupą, centralizację procesów, eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat.