Obligacje OT Logistics serii F przydzielone inwestorom

Spółka OT Logistics przydzieliła inwestorom obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 25,4 mln zł. Emisja obligacji serii F miała charakter emisji prywatnej, kierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów.

Zgodnie z ogólnymi warunkami emisji, celem jest przeznaczenie środków ze sprzedaży obligacji serii F przede wszystkim na współfinansowanie nabycia udziałów spółek w Czarnogórze (AD Montecargo oraz Luka Bar zarządzającej portem Bar), w postępowaniach przetargowych których uczestniczy Spółka, jak i również na powiększenie kapitału obrotowego OT Logistics.

W ramach emisji obligacji serii F wyemitowano 25 445 szt. obligacji o nominalnej wartości 1000 zł. To papiery 3 letnie (z terminem wykupu w II, 2020 r.), równym stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę, z odsetkami wypłacanymi co 6 miesięcy. Obligacje mają zostać wprowadzone na rynek Catalyst (rynek ASO BondSpot/GPW). Obligacje nie są zabezpieczone.

Obecnie w obrocie na Catalyst pozostają obligacje OT Logistics następujących serii:

  • seria D 100 mln zł, oprocentowanie WIBOR 6M + 3,9%, data wykupu 20.11.2018
  • seria E 10 mln zł, stałe oprocentowanie 5,4%, data wykupu 18.08.2018