OT Logistics finalizuje podział akcji

W najbliższy piątek, 23 grudnia, dokonany zostanie podział akcji OT Logistics S.A. w stosunku 1 do 8. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany – będzie to kurs zamknięcia z 22 grudnia podzielony przez 8.

W wyniku podziału, łączna liczba akcji OT Logistics wzrośnie z prawie 1,43 mln do ponad 11,42 mln sztuk. Jednocześnie wartość nominalna każdej akcji zostanie obniżona z 1,92 zł do 0,24 zł. W efekcie, wysokość kapitału zakładowego Spółki się nie zmieni.

Zgodnie z uchwałą Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dzień podziału został wyznaczony na 23 grudnia br. Oznacza to, że w tym dniu na rachunkach inwestorów w miejsce każdej dotychczasowej akcji OT Logistics zapisanych zostanie 8 akcji Spółki. Wartość pojedynczej akcji po podziale będzie równa 1/8 wartości sprzed podziału. Dlatego też kurs odniesienia akcji OT Logistics dla sesji 23 grudnia br. zostanie odpowiednio zmodyfikowany – będzie to kurs zamknięcia z sesji 22 grudnia br. podzielony przez 8 (i zaokrąglony do pełnych groszy).

Split akcji ma neutralny wpływ na wartość portfela inwestora – będzie on mieć ośmiokrotnie więcej akcji Spółki w proporcjonalnie niższej cenie. Nie zmieni się także wycena rynkowa, czyli kapitalizacja Spółki.

Cena pojedynczej akcji OT Logistics jest względnie wysoka, wynosi obecnie około 220 zł, co może stanowić pewne utrudnienie dla części inwestorów indywidualnych. Podjęliśmy decyzję o podziale akcji głównie z uwagi na drobnych inwestorów, tak by ułatwić im obrót akcjami OT Logistics. Mniejsze kwoty transakcji mogą zachęcić takich inwestorów do zawarcia transakcji, co przełoży się na większą płynność. Ważne by pamiętać, że dla obecnych posiadaczy akcji Spółki operacja podziału ma całkowicie neutralne, techniczne znaczenie.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics

Decyzja o podziale akcji w stosunku 1:8 została uchwalona przez akcjonariuszy OT Logistics podczas walnego zgromadzenia 30 czerwca br.