OT Logistics podsumowuje półrocze: wzrost przychodów o blisko 25% r/r do 433 mln zł i dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wypracowała w I półroczu 2017 r. 433,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny wyniósł 7,2 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o ponad 11% w ujęciu rocznym do 34,1 mln zł. Grupa zanotowała stratę netto na poziomie 4,3 mln zł.

W I półroczu 2017 roku Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 14,3 mln zł, co świadczy o kontynuowaniu pożądanego kierunku rozwoju. Pozytywny wpływ na przychody w omawianym okresie miała zmiana struktury organizacji, będąca następstwem wcześniejszych akwizycji. Skonsolidowane zostały wyniki spółek: Sealand Logistics, C.Hartwig Adria, OT Nieruchomości oraz STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej. Ujemny wpływ na zaraportowane wyniki I półrocza miały nakłady poniesione w związku z koniecznością dostosowania działalności nowych firm do oferty Grupy i włączenia ich w realizowany w Grupie proces logistyczny. Na ostatecznym wyniku negatywnie odbiły się także różnice kursowe, co było efektem umocnienia się polskiej waluty.

W związku z poszerzeniem organizacji o nowe spółki, zmianie uległa również struktura przychodów w podziale na segmenty. Na koniec półrocza w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodziło 28 spółek. Największy udział w strukturze całkowitych przychodów Grupy miały usługi spedycji: 56%, przewozy i usługi transportowe odpowiadały za 34% przychodów, a usługi portowe za 8%. Pozostała działalność przyniosła 1% przychodów. Z uwagi na rosnącą wartość przychodów z przewozów kolejowych, w działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics odnotowano wzrost wagi segmentu transportowego w przychodach i proporcjonalne zmniejszenie wagi segmentu portowego w porównaniu do poprzedniego okresu.

Biorąc pod uwagę działalność Grupy w poszczególnych segmentach, poprawie uległy wyniki z działalności przewozowej. Przychody w I półroczu w tym segmencie wzrosły o 60 mln zł, zysk operacyjny o blisko 15 mln zł, a EBITDA o prawie 6 mln zł. W I półroczu gorsze wyniki zaraportowano z kolei w segmencie portowym, co jest efektem mniejszych przeładunków i konieczności ponoszenia kosztów stałych, niezależnych od wielkości przeładunków. Warto podkreślić, że w 2017 roku nietypowo wyglądała sytuacja na rynku zbóż. Ich sprzedaż – zarówno na rynkach światowych, jak i w Polsce – zakończono w tym sezonie znacznie wcześniej niż zwykle z uwagi na niski poziom zapasów. Również obrót węglem pozostawał niewielki z uwagi na wchłonięcie polskich spółek górniczych przez firmy energetyczne i zagospodarowanie większej ilości węgla wewnątrz kraju.

W związku z sytuacją na rynku towarów masowych, Grupa Kapitałowa OT Logistics konsekwentnie realizuje plan zwiększania wolumenu przeładunków towarów agro. W I półroczu w porcie w Gdyni przeładowano o blisko 24% więcej tego typu towarów niż rok wcześniej. Ponadto Spółka uruchomiła w kwietniu br. w gdyńskim porcie magazyn dedykowany ładunkom agro, który zwiększa potencjał przeładunkowy produktów rolnych w porcie. OT Port Gdynia będzie wspierać obsługę ładunków agro w ramach Grupy Kapitałowej OT Logistics do czasu uruchomienia nowego terminalu agro w Gdańsku.

Spodziewamy się, że po słabszych poprzednich latach koniunktura na rynku logistyki w Europie Środkowej i Wschodniej – gdzie głównie operuje Grupa Kapitałowa OT Logistics – zacznie się poprawiać. Rozbudowujemy w naszych portach infrastrukturę, która pozwoli nam na zwiększenie przeładunków towarów agro. Dostosowujemy też inne segmenty naszej działalności do transportu tego typu towarów. Z dużą satysfakcją przyjąłem informacje, że udało nam się objąć kolejny pakiet akcji chorwackiego operatora portu Luka Rijeka oraz uzyskać kontrolę operacyjną nad portem. To kolejny element realizacji naszej strategii.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics

7 września, OT Logistics sfinalizowała zakup dodatkowych prawie 12% udziałów w chorwackim porcie Luka Rijeka, co oznacza, że obecnie OT Logistics posiada 32,56% udziałów. Zawarto również porozumienie z akcjonariuszami Luka Rijeka – funduszami emerytalnymi Allianz ZB d.o.o. oraz ERSTE d.o.o. – umożliwiające przejęcie kontroli operacyjnej nad portem. Strony umowy mają w sumie 56,56% udziałów w operatorze portowym. Spółka planuje wezwanie na pozostałe akcje chorwackiego portu.

W I półroczu 2017 roku Grupa Kapitałowa OT Logistics, w związku z brakiem postępów w rozmowach dotyczących nabycia udziałów w czarnogórskich spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo, zakończyła proces akwizycyjny dotyczących tych spółek.

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics (w mln zł)
Dane w mln zł H1 2017 H1 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 433,22 348,14 +24,4%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7,16 12,83 -44,2%
EBITDA 34,08 30,59 +11,4%
Zysk (strata) netto -4,34 4,37