OT Logistics przejmuje spółki Grupy STK i wzmacnia pozycję na rynku kolejowych przewozów towarowych

Zarząd OT Logistics zawarł warunkową umowę inwestycyjną z STK Group Sp. z o.o., jednym z największych prywatnych przewoźników kolejowych w Polsce. Dotyczy nabycia akcji STK S.A. i Kolei Bałtyckiej S.A., stanowiących odpowiednio 100% i 80% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Łączna wartość transakcji nabycia udziałów w obu spółkach wyniesie ok. 33,1 mln zł.

STK jest piątym prywatnym przewoźnikiem kolejowym w Polsce pod względem wykonanej pracy przewozowej. Specjalizuje się w przewozach masowych i transporcie ładunków ponadgabarytowych. Głównymi klientami nabywanych Spółek są największe w Polsce zakłady z branży paliwowej, energetycznej i ciepłowniczej.

Akwizycja Grupy STK wpisuje się w naszą strategię rozwoju i wzmacnia nasze kompetencje w transporcie kolejowym, który odgrywa coraz większą rolę również w obsłudze naszych portów. Liczymy, że synergie wynikające z przejęcia grupy kolejowej wzmocnią naszą ofertę dla klientów, co następnie przełoży się na wzrost naszych udziałów rynkowych i rentowności z działalności transportowej. Chcemy, aby STK odgrywało ważną rolę w budowanym przez nas korytarzu Bałtyk-Adriatyk i aby specjalizowało się w transporcie produktów rolnych z Europy Środkowej do polskich portów.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

W 2015 roku Grupa STK wypracowała 104,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 18,1 mln zł zysku netto. Roczne obroty obu przejmowanych spółek z działalności kolejowej oscylują na poziomie ok. 80 mln zł. W 2015 roku EBITDA w segmencie przewozów kolejowych w przypadku STK S.A. wyniosła 5,3 mln zł, podczas gdy EBITDA Kolei Bałtyckiej S.A. sięgnęła 0,8 mln zł.

Dzięki akwizycji Grupy STK, OT Logistics S.A. będzie mieć do dyspozycji nowe aktywa kolejowe, które umożliwią efektywną obsługę transportową ładunków o dużych rozmiarach i towarów masowych (m.in. biomasy, węgiel i kruszywa), a także produktów chemicznych. W efekcie, OT Logistics S.A. zyska nowe możliwości przewozowe i dostęp do nowych rynków.

Dołączamy do Grupy Kapitałowej o międzynarodowym zasięgu, dzięki czemu STK może skutecznie wykorzystywać swój potencjał. Jestem przekonany, że dotychczasowe kompetencje STK w zakresie przewozów specjalistycznych i masowych wpisują się w plan rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics. Niewątpliwym atutem STK jest zmotywowany i kompetentny zespół osób, z odwagą podejmujących się nowych wyzwań i zorientowanych na sukces w biznesie kolejowym. Ich wiedza na temat branży i oczekiwań klientów będzie nieoceniona dla całej Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Adrian Gierczak Prezes Zarządu STK S.A.

Sprzedaż udziałów w obu spółkach nastąpi po spełnieniu wszystkich wskazanych w umowie warunków zawieszających, w tym m.in. po podjęciu przez Radę Nadzorczą OT Logistics S.A. uchwały wyrażającej zgodę na transakcję, uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na koncentrację i podjęciu 30 czerwca br. przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy uchwały emisyjnej.

W ramach rozliczenia transakcji, Grupa STK nabędzie 91.406 akcji serii D OT Logistics S.A. (ilość walorów nie uwzględnia skutków uchwały o splicie akcji, która będzie przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki 30 czerwca br.) o łącznej wartości 23,4 mln zł, czyli 256 zł za jedną akcję (po podwyższeniu kapitału będą one stanowić 6% udziału w kapitale zakładowym OT Logistics S.A. i ogólnej liczbie głosów). Pozostała część ceny za akcje STK S.A. i Kolei Bałtyckiej S.A. zostanie uregulowana przez OT Logistics S.A. w drodze bezgotówkowych rozliczeń związanych ze sprzedażą na rzecz STK Group nieruchomości należących do STK S.A i jej spółki zależnej.