OT Logistics S.A. ma umowę z największymi wierzycielami dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

Spółka OT Logistics S.A. podpisała z konsorcjum banków kredytujących Grupę umowę wspólnych warunków zadłużenia Grupy, kończąc z sukcesem rozmowy rozpoczęte w czerwcu 2018 r. Umowa przewiduje, po spełnieniu przez Spółkę określonych wymogów, m. in. ujednolicenie warunków finansowania, częściowe obniżenie oprocentowania, warunkowe przedłużenie terminów zapadalności finansowań o co najmniej 12 miesięcy, ustanowienie nowych zabezpieczeń, a także warunkowe udzielenie nowego finansowania.

Osiągnięcie porozumienia z konsorcjum Banków – największymi wierzycielami finansowymi Grupy to ważny krok dla obu stron i dla całego procesu. Zawarta właśnie umowa to owoc pracy wszystkich stron biorących udział w tym procesie, czyli banków, głównych obligatariuszy, a także Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie przygotowujemy dokumenty tak, aby główne warunki umowne były takie same dla wszystkich wierzycieli, także dla obligatariuszy. Rozpoczynamy działania by spełnić wszystkie warunki wejścia w życie tej umowy i pracujemy nad osiągnięciem porozumienia z pozostałymi wierzycielami finansowymi. Co równie ważne umowa pozwoli skoncentrować się w pełni na wdrożeniu planu naprawczego i poprawie efektywności operacyjnej Grupy, jednocześnie zabezpieczając interesy wszystkich grup wierzycieli finansowych. Na tym etapie dziękuję wszystkim stronom i osobom pracującym nad osiągnięciem porozumienia, za dobrą wolę i zaangażowanie w cały proces, który w kolejnych tygodniach – mam taką nadzieję – powinien się finalnie zakończyć. Najważniejsze warunki porozumienia dotyczą ujednolicenia warunków bilateralnych i konsorcjalnych umów kredytów udzielonych przez banki konsorcjum, przedłużenie terminu zapadalności dostępnych finansowań o 12 miesięcy od dnia złożenia ostatniego wniosku o wpis zastawów rejestrowych i hipotek przewidzianych umową, a także rozterminowanie rat spłaty, płatnych począwszy od lipca 2019 r. – Bardzo ważnym punktem umów jest także ujednolicenie oraz częściowe obniżenie oprocentowania udzielonych finansowań. Pozwoli to OT Logistics zmniejszyć koszty finansowe, które w ostatnich kwartałach odbijały się na wynikach Grupy. Wierzyciele zyskali zobowiązanie Spółki oraz naszych podmiotów zależnych do udzielenia nowych zabezpieczeń.

Radosław Krawczyk Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Łączna wartość zadłużenia będącego przedmiotem umowy sięga 175 mln zł. Umowa przewiduje również warunkowe zobowiązanie banków konsorcjum do udzielenia Spółce nowego finansowania na zasilenie płynności Grupy.

Stronami porozumienia są OT Logistics S.A. oraz spółki zależne: OT Port Świnoujście, OT Port Gdynia, C.Hartwig Gdynia, Rentrans Cargo, Rentrans International Spedition, STK, Żegluga Bydgoska, Kolej Bałtycka oraz RCI. Po stronie wierzycieli są to: BGŻ BNP Paribas (w tym jako następca prawny Raiffeisen Bank Polska), Santander Bank Polska oraz mBank, przy czym ten ostatni występuje również w roli agenta kredytu i agenta zabezpieczenia. Umowa wspólnych warunków wejdzie w życie, gdy agent otrzyma wszystkie, standardowe dla tego typu umów, dokumenty, w tym zgody korporacyjne każdej ze stron. Wymagane jest także potwierdzenie zawarcia aneksu do umowy kredytu udzielonego Spółce
przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz dokonanie zmian warunków emisji obligacji serii G wyemitowanych przez OT Logistics, jak również udzielenie Spółce przez głównego akcjonariusza wsparcia finansowego.

Dodatkowe warunki to emisja obligacji H (o wartości do 125 mln zł), z której środki mają zostać przeznaczone na refinansowanie maksymalnie dużej liczby obligacji serii D oraz F. OT Logistics ma także porozumieć się z chorwackimi funduszami – akcjonariuszami operatora portu Luka Rijeka – co do zasad dalszej współpracy w zakresie dysponowania posiadanymi akcjami tej spółki.

Przed Grupą Kapitałową OT Logistics nadal stoi wiele wyzwań, ale wierzę, że zawarte porozumienie pozwoli nam na nowo złapać wiatr w żagle oraz poprawiać nasze wyniki finansowe i operacyjne. Chcemy zacząć zrzucać w najbliższych kwartałach ciążący balast zadłużenia. Mamy świadomość naszego potencjału i cieszę się, że dostrzegają go także nasi wierzyciele, okazując Grupie tak duże zaufanie.

Radosław Krawczyk Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Plan naprawczy, który będzie realizowany na podstawie umowy restrukturyzacyjnej, został przyjęty w grudniu 2018 r. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10% poprzez m. in. zmiany w strukturze zarządzania Grupą, centralizację procesów i eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat.