OT Logistics uzgodniła wstępne warunki umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami finansowymi

Spółka OT Logistics S.A. wraz z głównym akcjonariuszem uzgodniła treść wstępnych założeń porozumienia restrukturyzacyjnego z bankami kredytującymi oraz jednym z uprawnionych obligatariuszy. Porozumienie będzie zakładało m.in. wydłużenie terminów i zmianę warunków spłaty zobowiązań, wdrożenie planu naprawczego dla Grupy Kapitałowej oraz refinansowanie obligacji.

Podpisanie docelowego porozumienia restrukturyzacyjnego jest planowane w najbliższych tygodniach, po uzyskaniu zgód komitetów kredytowych i korporacyjnych wszystkich stron porozumienia.

Stronami porozumienia z OT Logistics będą Bank BGŻ BNP Paribas, Santander Bank Polska, mBank, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz obligatariusz posiadający obligacje serii G wyemitowane przez OT Logistics. Instytucje finansowe posiadające znaczne pakiety obligacji serii D i F, uczestniczące
w procesie uzgadniania wstępnych założeń restrukturyzacji, nie zgłosiły zastrzeżeń co do uzgodnionej treści porozumienia.

Uzgodnienie wstępnej treści porozumienia restrukturyzacyjnego z wierzycielami to potwierdzenie dobrej woli i zaangażowania wszystkich stron w działania prowadzone od kilku miesięcy, których celem jest przywrócenie pełnych zdolności finansowych OT Logistics. Nie jest to jeszcze finalne porozumienie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy, jednak ustalenie założeń restrukturyzacji wyraźnie nas do tego przybliża. Wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań dla wszystkich wymagało czasu ze względu na liczbę zaangażowanych stron. Tym bardziej doceniamy fakt, że dokument jest już gotowy –

Radosław Krawczyk Wiceprezes ds. Finansowych OT Logistics S.A., odpowiedzialny za cały proces refinansowania

W ramach porozumienia Spółka zobowiąże się do wdrożenia zatwierdzonego w grudniu ubiegłego roku planu naprawczego, obejmującego m.in. sprzedaż nieoperacyjnych nieruchomości i szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej spółki.