OT Logistics wdraża plan naprawczy, by w 2020 r. rentowność EBITDA Grupy wyniosła ok. 10%. Waldemar Maj powołany na p.o. prezesa Spółki.

Rada Nadzorcza OT Logistics zatwierdziła plan naprawczy Spółki, którego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10%. Jednocześnie Rada przyjęła rezygnację dotychczasowego prezesa Spółki, Pana Zbigniewa Nowika. Na jego miejsce, jako pełniącego obowiązki prezesa, Rada Nadzorcza oddelegowała Waldemara Maja, członka Rady Nadzorczej OT Logistics. W skład Zarządu wszedł również Daniel Ryczek, dotychczasowy dyrektor handlowy OT Logistics.

Plan zakłada rewizję założeń działalności Grupy w celu osiągnięcia synergii operacyjnych, poprawy płynności finansowej oraz zwiększenia wyniku EBITDA. Plan naprawczy przygotowany przez Zarząd OT Logistics związany jest z rozmowami na temat zmiany warunków i terminów spłaty zadłużenia finansowego Grupy. Nad stworzeniem planu wspólnie z Zarządem Spółki pracował renomowany doradca. Zatwierdzenie planu przez Radę Nadzorczą otwiera drogę do jego realizacji przez Zarząd.

Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat. Jednym z głównych założeń jest poprawa funkcjonowania działalności poprzez zmiany w strukturze zarządzania Grupą. – Celem jest też uproszczenie struktury Grupy poprzez skonsolidowanie spółek zależnych. Ważne by wyeliminować dublujące się kompetencje, a tam gdzie to możliwe scentralizować procesy co pomoże ograniczać koszty. Zarządy poszczególnych spółek z Grupy mają skoncentrować się na poprawie warunków handlowych tj. na optymalizowaniu stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów. Plan obejmuje również m. in. sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach – powiedział Radosław Krawczyk, wiceprezes OT Logistics ds. finansowych, który nadzorował tworzenie planu. Trwające ożywienie gospodarcze sprzyja takim firmom jak OT Logistics, przegląd i rewizja naszych założeń mają pomóc w realizacji celów strategicznych Grupy – dodaje.

Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych oraz sprzedaż nieruchomości nieoperacyjnych i nieefektywnych nieruchomości operacyjnych. Łączne efekty finansowe wszystkich przedsięwzięć w ramach planu doprowadzić mają do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA Grupy na poziomie ok. 10% w 2020 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację ze stanowiska dotychczasowego prezesa Spółki, Zbigniewa Nowika. – W trakcie trzech bardzo intensywnych lat Zarząd kierowany przez Zbigniewa Nowika nakreślił nową 5-letnią strategię Grupy Kapitałowej OT Logistics zakładającą dywersyfikację geograficzną działalności, wzrost Grupy poprzez przejęcia oraz zwiększenie znaczenia działalności portowej zarówno na Bałtyku jak i na południu Europy. Wiele z tych założeń udało się zrealizować. Dzięki przejęciom Grupa Kapitałowa OT Logistics jest obecnie jednym z największych operatorów logistycznych w naszym regionie Europy, która ma własne aktywa kolejowe, portowe, a także bardzo silną działalność spedycyjną. Obecnie Grupa stoi przed nowymi wyzwaniami. W imieniu Rady Nadzorczej bardzo dziękuję Zbigniewowi Nowikowi za jego zaangażowanie i wkład w rozwój OT Logistics – powiedział Artur Szczepaniak, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. – W ocenie Rady Nadzorczej, plan naprawczy ma szanse zdecydowanie poprawić pozycję finansową Grupy i przyspieszyć osiąganie strategicznych założeń – dodał Artur Szczepaniak.

Do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Rada Nadzorcza oddelegowała Waldemara Maja, członka Rady, który ma pełnić tę funkcję przez co najmniej trzy miesiące. Do Zarządu powołano także Daniela Ryczka, dotychczasowego dyrektora handlowego OT Logistics, który w ramach Zarządu nadal będzie odpowiadał za obszar handlowy w całej Grupie.

Pan Waldemar Maj jest partnerem i założycielem firmy doradztwa strategicznego Metropolitan Capital Solutions oraz członkiem rady nadzorczej firmy chemicznej Ergis. Był przewodniczącym rady nadzorczej PZU i członkiem rad nadzorczych m. in. Giełdy, Ciech, Banku BGŻ i Stock Spirits. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, przemyśle, konsultingu i administracji państwowej. Ponad 10 lat pracował w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej w Szwajcarii (UBS), USA (IFC/Bank Światowy) oraz w Polsce. Był wiceprezesem ds. finansowych PKN ORLEN, wiceprezesem Banku BGŻ/Rabobank Group i prezesem DZ Bank Polska. Pracował również w McKinsey & Company oraz był doradcą ministra finansów w latach 1991-1994. Posiada tytuł MBA z Harvard Business School oraz doktorat z fizyki.

Pan Daniel Ryczek jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz na Politechnice Warszawskiej. Pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo SA ds. międzynarodowych oraz ds. strategii, a następnie Prezesa Zarządu spółki Cargosped – operatora intermodalnego z Grupy PKP Cargo. Otworzył i następnie prowadził przez kilka lat polski oddział spółki Raillogix BV z siedzibą w Rotterdamie. Od grudnia 2017 roku w OT Logistics S.A. sprawuje funkcję Dyrektora Dywizji Kolejowej oraz Prezesa Zarządu w spółce Rentrans International Spedition sp. z o.o.