OT Logistics: Wyższy zysk na akcję, wzrost przychodów za sprawą konsolidacji nowych spółek z Grupy

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w I kwartale 2017 r. wypracowała 219,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zysk netto na poziomie 3,4 mln zł.

Wyniki Grupy Kapitałowej OT Logistics osiągnięte w I kw. 2017 r. potwierdzają właściwy kierunek rozwoju nakreślony strategią ogłoszoną w ubiegłym roku. Przychody Grupy wzrosły o 24,5%, co było w większości efektem konsolidacji nowych lub nowoutworzonych spółek wchodzących w skład Grupy, których wyniki nie były brane pod uwagę rok wcześniej. Rozpoczęto konsolidację m. in. Sealand Logistics, oraz spółek kolejowych: STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej.

W okresie od stycznia do marca 2017 roku Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 3,7 mln zł, co świadczy o kontynuowaniu pożądanego kierunku rozwoju. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 13,8% i była nieco niższa niż rok wcześniej. Wynik EBITDA w I kw. 2017 r. wzrósł o 9,4% do 18,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 3,4 mln zł i wzrósł o 14,3%.

W I kwartale 2017 r. dokonano również rejestracji podwyższenia kapitału 577,5 tys. akcji serii D wyemitowanych w ramach rozliczenia transakcji zakupu udziałów w STK Group. Uwzględniając podwyższenie kapitału i konsolidację wyników nowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, zysk Grupy na jedną akcję osiągnięty na koniec I kw. 2017 r. wyniósł 0,28 zł wobec 0,26 zł rok wcześniej.

Z uwagi na słabszy globalny sentyment na rynku węgla i stali, Grupa Kapitałowa OT Logistics skutecznie realizowała plan zwiększania wolumenu przeładunków towarów agro w segmencie portowym. W I kw. 2017 r. dało się również zauważyć niewielkie ożywienie w przeładunkach rudy żelaza, co jest związane z wprowadzeniem na początku bieżącego roku ceł na produkty stalowe m.in. z Chin, ale także z ogólną poprawą koniunktury gospodarczej w Europie. Spiętrzenie w jednym czasie zwiększonych wolumenów przeładunków wpłynęło na wzrost kosztów pracy zewnętrznej w portach, co jest jednym z podstawowych parametrów kosztowych. Na segment spedycyjny, na który pozytywny wpływ miała konsolidacja Sealandu, z drugiej strony wpływały zawirowania związane z organizacją transportu węgla i przedłużającymi się przerwami technologicznymi u klientów, niezależnymi od Spółki. Obserwowano także powolny wzrost stawek frachtów morskich w imporcie z Dalekiego Wschodu.

Pierwszy kwartał 2017 r. był kolejnym, w którym osiągnęliśmy pozytywne przepływy z działalności operacyjnej. To potwierdza pozytywny kierunek rozwoju i zmian zachodzących w Grupie Kapitałowej OT Logistics. Od początku tego roku w wynikach Grupy konsolidujemy nowe spółki, których akwizycje przeprowadzaliśmy w 2016 r. Sądzimy, że w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej OT Logistics będzie miało m. in. dostosowanie operacyjne przejętych spółek grupy kolejowej i sprawne włączenie ich do łańcucha logistycznego. Wypracowanie synergii w tym zakresie pozwoliłoby na rozszerzenie oferty dla klientów, a w konsekwencji – na wzrost udziałów rynkowych i rentowności działalności. Niecierpliwie czekamy też na informacje z Czarnogóry. W I kw. zakończyliśmy negocjacje w sprawie przejęcia ważnego portu w Czarnogórze oraz tamtejszego przewoźnika kolejowego. Z zaskoczeniem przyjęliśmy fakt zakończenia procesu prywatyzacji tych spółek bez rozstrzygnięcia i sprzedaży udziałów. Niemniej zgodnie z naszą strategią uważamy, że budowa korytarza logistycznego Bałtyk – Adriatyk ma strategiczne i ekonomiczne uzasadnienie i nadal – bez względu na rozstrzygnięcia władz Czarnogóry – będziemy ja realizowali.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics

Spółka OT Logistics w marcu 2017 r. zakończyła negocjacje ze Skarbem Państwa w Czarnogórze w sprawie nabycia 50% udziałów w spółce AD Montecargo (przewoźnik kolejowy) i 30% udziałów Luka Bar AD BAR (operator portu morskiego). Otwierało to drogę do formalnej akceptacji warunków zakupu udziałów przez odpowiednie instytucje Czarnogóry. Na koniec kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała jednak informacje o zakończeniu procesu prywatyzacji przez rząd w Czarnogórze bez dokonania transakcji sprzedaży. OT Logistics odwołała się od tej decyzji. Do dnia publikacji raportu za I kw. 2017 r. Spółka nie otrzymała odpowiedzi na wniesione odwołanie.

Największy udział w strukturze całkowitych przychodów Grupy miały usługi spedycji – 49,6%, przewozy i inne usługi transportowe – 21,5%, pozostałe (w tym podnajem nieruchomości i działalność kolejowa) – 21,2%. W przychodach w tej kategorii odnotowano wzrost rok do roku o 720% do poziomu 46,5 mln zł. Usługi portowe (przeładunki i składowanie) miały udział na poziomie 7,7%.