Przychody Grupy Kapitałowej OT Logistics o 3% wyższe niż rok wcześniej, wzrosły do 226,7 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r.

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wypracowała w pierwszym kwartale 2018 r. 226,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wynik EBITDA w wysokości 18,2 mln zł był porównywalny w ujęciu rocznym. Grupa zmniejszyła też zadłużenie o 8% do poziomu 427,3 mln zł w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Wzrost przychodów to efekt większej efektywności Grupy po konsolidacji, a także wynik korzystnej koniunktury gospodarczej w Polsce, która napędza popyt na usługi transportowe i logistyczne. Ożywienie widoczne jest głównie ze strony firm sektora produkcji przemysłowej (w tym firm budowlanych) oraz firm z ekspozycją na sektor konsumencki. Istotną rolę w zwiększeniu przychodów miał również wzrost przeładunków w OT Port Świnoujście. Skalę wzrostu przychodów od podmiotów zewnętrznych ograniczyła zmiana roli segmentu kolejowego, który w większym stopniu dostarcza usług spółkom wewnątrz Grupy jako podwykonawca.

Pierwszy kwartał 2018 roku był okresem kontynuacji ekspansji Grupy OT Logistics na rynkach zagranicznych. Grupa utworzyła dwie nowe spółki przeznaczone do obsługi klientów na Białorusi (OT Bel) i na Bałkanach (OTL Forwarding) w celu zwiększenia udziału w przeładunkach potoków towarowych płynących Nowym Jedwabnym Szlakiem z Chin oraz budowania kanału transportowego Północ-Południe między morzami Bałtyckim i Adriatykiem.

Stopniowo wdrażamy w życie naszą strategię, która zakłada uzyskanie pozycji lidera branży TSL w naszym regionie. Utworzenie w pierwszym kwartale nowych spółek na rynkach ościennych pozwoli nam na polepszenie jakości i komfortu obsługi klientów, co powinno przełożyć się na zwiększenie skali działalności poprzez pozyskiwanie nowych kontrahentów. Cieszą nas również pozytywne efekty konsolidacji firm włączanych do Grupy w ostatnich kwartałach, widoczne jest to wyraźnie w segmencie logistycznym, gdzie notujemy wzrost przychodów i marż.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics

Od 1 kwartału 2018 r. Grupa Kapitałowa dokonała nowego podziału przychodów na 4 główne segmenty działalności: usług portowych, spedycji, usług kolejowych oraz żeglugi śródlądowej wraz z pozostałymi przewozami. W rozbiciu na segmenty, największy segment spedycji zanotował wzrost przychodów do odbiorców zewnętrznych o 9% r/r do 119,3 mln zł. EBITDA segmentu wzrosła o niemal jedną czwartą do 4,5 mln zł. Wyniki odzwierciedlają pozytywny wpływ uproszczenia struktury grupy i operacyjnego połączenia C.Hartwig Gdynia oraz Sealand Logistcs, zwiększone zapotrzebowanie na usługi transportowe ze strony m.in. segmentu budowlanego oraz firm z ekspozycją na sektor konsumpcji prywatnej, a także wzrost stawek frachtu kontenerowego.

Segment transportowy zanotował wzrost przychodów w wysokości 16% r/r do 54,4 mln w pierwszym kwartale. Wzrost przychodów był wspierany przez powrót do regularnych rejsów z węglem na Odrze. Rentowność segmentu ucierpiała w pierwszym kwartale z uwagi na zawirowania w niemieckim sektorze produkcji przemysłowej, które miały wpływ na brak realizacji pełnych wolumenów na wybranych kontraktach. Niekorzystnie na wolumen i rentowność przewozów wpłynęły również warunki pogodowe, które w marcu pogorszyły żeglowność szlaków.

W segmencie portowym Grupa odnotowała znaczący wzrost przychodów (35,1 mln zł w 1 kw. 2018 wobec 17,0 mln zł rok wcześniej) będący głównie rezultatem silnych wzrostów przeładunków węgla i rudy w OT Port Świnoujście. Negatywnie na przychody segmentu wpływa wstrzymywanie sprzedaży i magazynowanie zbóż przez producentów z uwagi na niskie ceny po ubiegłorocznych zbiorach. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie przed żniwami w tym roku. Podmioty handlujące zbożami muszą zrobić miejsce w magazynach, upłynnienie magazynowanych zbóż może wspierać wolumen przeładunków agro w kolejnych kwartałach.

Istotne zmiany widoczne są w wynikach segmentu kolejowego. Kolejowe spółki zależne OT Logistics w coraz większym stopniu pełnią rolę podwykonawców dla innych spółek z Grupy Kapitałowej, co ma na celu uniezależnienie się od największych przewoźników zewnętrznych. W konsekwencji poziom przychodów do podmiotów zewnętrznych spadł o 43% do 17,7 mln zł pierwszym kwartale 2018 roku przy jednoczesnym utrzymaniu przychodów segmentu ogółem na porównywalnym poziomie r/r. Segment odnotował wyraźny wzrost pracy przewozowej w okresie sprawozdawczym – wzrosła ona o ponad 53% do 245,5 mln tonokilometrów. Zysk EBITDA segmentu wzrósł do 7,6 mln zł z 2,2 mln zł rok.

Podstawowe dane finansowe GK OT Logistics (w mln zł)
Dane w mln zł 1Q 2018 1Q 2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 226,7 219,5 3%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3,2 9,3 -66%
EBITDA 18,2 18,9 -4%
Zysk (strata) netto -4,1 3,4