Akceptacja oferty OT Logistics S.A. w przetargu na zakup akcji spółki Luka Rijeka d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 28/2017 z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uczestnictwa OT Logistics S.A. /Emitent, Spółka/ w przetargu na zakup 1.584.124 akcji spółki Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijece, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 4 września 2017 r. otrzymał od chorwackiej agencji prywatyzacyjnej /CERP/, wiadomość o akceptacji oferty Emitenta.

Emitent zaoferował za ww. akcje stanowiące 11,75 procent kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d. łączną cenę w wysokości 79,2 mln HRK tj. 50 HRK za jedną akcję, co na dzień dzisiejszy odpowiada równowartości 45,5 mln zł. Skuteczne nabycie ww. akcji nastąpi w dniu 7 września 2017 roku poprzez rozliczenie w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu.

Emitent posiada obecnie 20,81 procent akcji Luka Rijeka d.d. Po nabyciu ww. akcji Emitent zwiększy posiadany udział do 32,56 procent kapitału zakładowego spółki.