Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 14 stycznia 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2014 roku.