Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 28 września 2015 roku do chwili ogłoszenia przerwy w obradach

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 września 2015 roku do chwili ogłoszenia przerwy w obradach jedynym akcjonariuszem, który posiadał co najmniej 5% liczby głosów był Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 218.649 akcji Spółki, z których przysługiwało 218.649 głosów, co stanowiło 100% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 15,32% ogólnej liczby głosów w Spółce.