Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

Załączniki: