Aktualizacja założeń planu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Emitent”, „Spółka” informuje, iż w dniu 9 marca 2020 roku dokonał rewizji założeń Planu Naprawczego „Plan Naprawczy”, „Plan” Grupy OT Logistics „Grupa”, o przyjęciu którego informował raportem bieżącym nr 56/2018 w dniu 19 grudnia 2018 roku.

Realizując dotychczasową strategię oraz założenia Planu Naprawczego, Zarząd Spółki sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, gdzie w zakresie jego działań będzie:

1. Koncentracja działalności biznesowej przede wszystkim na działalności portowej. Aktywa portowe, spedycja oraz związane z tym działalności wspomagające pozostaną w perspektywie średnioterminowej głównym źródłem dochodów Grupy. Wobec niezadawalającej sytuacji na rynku przewozów kolejowych oraz brakiem możliwości generowania oczekiwanych wyników finansowych, Emitent planuje ograniczyć zaangażowanie w tym segmencie działalności. Dodatkowo w związku z planowanymi dezinwestycjami spółek w Grupie kapitałowej – wyjście z segmentu żeglugi śródlądowej oraz zmniejszenie ekspozycji w zakresie aktywów nie synergicznych z pozostałymi spółkami Grupy OTL.

2. Zwiększenie synergii operacyjnych pomiędzy spółkami Grupy OT Logistics, w tym poprzez kontynuację procesów restrukturyzacji operacyjnej i optymalizacji obciążeń kosztowych, planowane pozyskanie środków z pożyczki od głównego akcjonariusza oraz środków z planowanych dezinwestycji, co istotnie wpłynie na poprawę płynności finansowej oraz na możliwości odzyskania zmniejszonego, z uwagi na sytuację płynnościową, potencjału w zakresie działalności operacyjnej.

Zdaniem Zarządu Spółki realizacja ww. celów pozwoli na poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych Grupy, w tym na wypracowanie realnych podstaw umożliwiających przedłużenie obecnych umów w zakresie finansowania działalności Grupy przez instytucje finansowe oraz obligatariuszy o horyzont minimum roczny, obniżenie poziomu zadłużenia odsetkowego do parametrów nie przekraczających dwukrotności relacji długu odsetkowego względem EBITDA oraz w horyzoncie około 1,5 roku, a tym samym uzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania i terminowego regulowania wszystkich zobowiązań.

W przypadku wypełnienia założeń Planu Zarząd Spółki przewiduje możliwości uzyskania najdalej od 2022 r. funkcjonowania OT Logistics S.A., jako Spółki mogącej zapewnić stabilny i powtarzalny poziom dywidendy dla akcjonariuszy.

W ramach rewizji założeń Planu Naprawczego Zarząd Spółki podjął decyzję o opracowaniu strategii stabilizacji i rozwoju Grupy OT Logistics na lata 2020-2023, której szczegóły zostaną przygotowane przez Zarząd i przedstawione do akceptacji Radzie Nadzorczej Spółki najdalej do 30 czerwca 2020 roku, a jej założenia zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej zatwierdzeniu.