Aneks do umowy wspólnych warunków

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki OT Logistics S.A. „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 30 marca 2019 r., w którym informował o zawarciu w dniu 29 marca 2019 r. pomiędzy Spółką, spółkami zależnymi Spółki oraz następującymi instytucjami finansowymi: i BNP Paribas Bank Polska S.A. w tym jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska S.A., ii mBank S.A. oraz iii Santander Bank Polska S.A. jako kredytodawcami „Kredytodawcy” oraz mBank S.A. jako agentem oraz agentem zabezpieczenia „Agent”, umowy wspólnych warunków zadłużenia, obejmującej całość zadłużenia finansowego Grupy z tytułu kredytów „Umowa Wspólnych Warunków”, informuje o zawarciu w dniu 15 kwietnia 2019 r. w późnych godzinach nocnych aneksu do Umowy Wspólnych Warunków.

Na mocy aneksu do Umowy Wspólnych Warunków dotychczasowy warunek zawieszający wejścia w życie Umowy Wspólnych Warunków, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 30 marca 2019 r., polegający na emisji przez Spółkę obligacji serii H przeznaczonych na refinansowanie maksymalnie dużej liczby obligacji serii D oraz F o zamiarze dokonania której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 r. został zastąpiony nowym warunkiem zawieszającym polegającym na zobowiązaniu się obligatariuszy obligacji serii D oraz obligatariuszy serii F do objęcia obligacji serii H w określonej kwocie.

Pozostałe zapisy Umowy Wspólnych Warunków wskazane w ww. raporcie nr 31/2019 z dnia 30 marca 2019 r. nie uległy zmianie.