Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2013 roku otrzymał od czterech osób nadzorujących Spółkę cztery zawiadomienia dotyczące jednej transakcji dokonanej na akcjach Spółki
przekazane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym:

  • dwa jednobrzmiące zawiadomienia od dwóch osób nadzorujących o dokonaniu w dniu 29 lipca 2013 roku przez podmiot blisko z nimi związany transakcji kupna 27.793 akcji Spółki po cenie 200 zł za akcję zrealizowanej w formie umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym,
  • dwa jednobrzmiące zawiadomienia od dwóch innych osób nadzorujących o dokonaniu w dniu 29 lipca 2013 roku przez inny niż ww. podmiot blisko z nimi związany transakcji zbycia 27.793 akcji Spółki po cenie 200 zł za akcję zrealizowanej w formie umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym.

Osoby, których dotyczą ww. zawiadomienia nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.