Asymilacja akcji serii E z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd OT Logistics Spółka Akcyjna („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2023 z dnia 06.10.2023 r. informuje, że otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenie nr 936/2023 w sprawie asymilacji 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalne 0,24 PLN każda i kodzie ISIN PLODRTS00116 („Akcje”; „Oświadczenie”). Zgodnie z treścią Oświadczenia, KDPW postanowiło asymilować Akcje z pozostałymi akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym, oznaczanymi kodem ISIN PLODRTS00017 (na skutek asymilacji, akcje wszystkich emisji będą oznaczone tym samym kodem ISIN PLODRTS00017).

Przeprowadzenie asymilacji w systemie depozytowym nastąpi w dniu 13.10.2023 r. Tym samym spełni się warunek, o którym mowa w uchwale nr 1103/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, a akcje serii E zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW w dniu 13.10.2023 r.

Podstawa prawna:
§17 ust. 1 pkt 1, 2 ,5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)