Częściowy wykup obligacji serii G

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie emisji 21.500 szt. obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 21.500 tys. zł (Obligacje), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 września 2018 r. dokonał przedterminowego wykupu 3.600 szt. Obligacji o łącznej wartości nominalnej 3,6 mln zł. korzystając z wynikającego z Warunków Emisji Obligacji (WEO) prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Wykupione na żądanie Emitenta Obligacje podlegają umorzeniu.

W stosunku do pozostałych obligacji serii G dzień wykupu Obligacji zgodnie z WEO przypada na 28 września 2018 r., przy czym obligatariusz wyraził warunkową wolę wydłużenia terminu wykupu Obligacji do dnia 18 listopada 2019 r. zgodnie z zawartym porozumieniem, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 24/2018 z dnia 5 września 2018 roku