Decyzja GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. dot. komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E, informuje, iż wspomniany we wskazanym raporcie warunek tj. otrzymanie przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym się nie spełnił.

W dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pismo, w którym GPW poinformowała Emitenta, że w związku ze złożonym w sądzie wnioskiem wierzycieli o ogłoszenie upadłości Spółki oraz mając na względzie bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników, rozpatrzenie przez GPW wniosku Spółki, o wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, będzie możliwe po wydaniu przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie odrzucenia lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki złożonego w dniu 12 maja 2021 r. przez wierzycieli Spółki – AZ obvezni mirovinski fond kategorije A z siedzibą w Chorwacji oraz AZ obvezni mirovinski fond kategorije B z siedzibą w Chorwacji.