Decyzja Zarządu OT Logistics o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r. oraz Zgoda Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 38/2023 z dnia 4.10.2023 r., informuje, iż zgodnie z art. 349 k.s.h podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023, w kwocie 37 462 510,80 zł, co oznacza, że na każdą akcję przypadać będzie kwota 2,86 zł („Zaliczka”).

Wysokość Zaliczki została określona na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. („Sprawozdanie”), które zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta. Spółka posiada środki bieżące wystarczające na wypłatę Zaliczki , a jej wysokość nie przekroczy połowy zysku osiągniętego od końca roku obrotowego 2022 do 30 czerwca 2023 r. wykazanego w Sprawozdaniu.

Ponadto Walne Zgromadzenie Spółki, odbyte w dniu 31.10.2023 r., wyraziło zgodę na przeznaczenie części kapitału zapasowego Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych, a Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na wypłatę Zaliczki.

Zarząd postanowił, że dniem, według którego ustaleni zostaną uprawnieni do Zaliczki, będzie dzień 1 grudnia 2023 roku, a dniem wypłaty zaliczki będzie dzień 8 grudnia 2023 r.