Decyzja Zarządu OT Logistics o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że podjął decyzję o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 zgodnie z art. 349 § 1 k.s.h. przy uwzględnieniu zysku, który będzie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. (Sprawozdanie), które będzie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

Zgodnie z aktualnymi założeniami Zarząd planuje, że zaliczka na poczet dywidendy za rok 2023 wynosić będzie łącznie około 37,5 mln zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i nie będzie przekraczała kwoty połowy zysku wykazanego w zbadanym Sprawozdaniu, co oznacza, że na każdą akcję będzie przypadać kwota około 2,86 zł (słownie: dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy). Ostateczna kwota zaliczki może ulec zmianie w zależności od wyniku audytu Sprawozdania, treści uchwały Rady Nadzorczej Spółki wyrażającej zgodę na wypłatę zaliczki, która jest wymagana do wypłaty zaliczki lub innych istotnych okoliczności.

W celu umożliwienia wypłaty zaliczki w przedstawionej powyżej kwocie Spółka zwoła Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie przeznaczenie części kapitału zapasowego Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Ostateczna kwota zaliczki do wypłaty, dzień, według którego ustaleni zostaną uprawnieni do zaliczki oraz dzień wypłaty zaliczki wskazane zostaną po sporządzeniu i zbadaniu przez biegłego rewidenta Sprawozdania, podjęciu przez Walne Zgromadzenie opisanej powyżej uchwały oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.