Decyzja Zarządu OT Logistics o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2023 z dnia 20.06.2023 r., w którym informował o zawarciu przedwstępnej umowy dzierżawy pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. („ZMPSZiS”), a spółką zależną Emitenta – OT Port Świnoujście S.A. („OTPŚ”), informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie umowy Przyrzeczonej pomiędzy ZMPSZiS, a spółką zależną Emitenta, tj. OTPŚ.

Umowa Przyrzeczona, stanowiąca aneks do obecnej umowy dzierżawy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność terminala, dotyczy (oprócz innych zagadnień związanych z realizacją Umowy dzierżawy) wydłużenia okresu obowiązywania Umowy dzierżawy do 30 lat. Pozostałe warunku umowy nie odbiegają od warunków przewidzianych dla tego typu umów.