Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu OT Logistics. S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, OTL) informuje, iż Rada Nadzorcza OTL podjęła uchwałę w sprawie delegowania Pana Artura Szczepaniaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy. Powyższa delegacja jest skuteczna od dnia 1.12.2021 r.

Delegowanie Pana Artura Szczepaniaka do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki wynika z trwającego czasowo zwiększonego zakresu zadań stojących przez Spółką, w związku z pracami nad aktualizacją strategii w zakresie rozwoju działalności operacyjnej, związanej z realizowanymi procesami dezinwestycji i inwestycji oraz projektowanej docelowej struktury kapitałowej Grupy OTL.

Zadaniem Pana Artura Szczepaniaka jako osoby z szerokim doświadczeniem w zakresie działalności portowej, będzie wzmocnienie kompetencyjnie Zarządu w zakresie przygotowania strategicznych założeń działalności Grupy OTL w sytuacji zmian tendencji rynkowych, tj. dekarbonizacja oraz transformacja pozyskiwania źródeł energii, a także planowanych przedsięwzięć rozwojowych i osiąganie przewag rynkowych, przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury portów morskich.

Pan Artur Szczepaniak swoją drogę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako broker na Krakowskiej Giełdzie Towarowo-Pieniężnej. W roku 1991 był jednym z założycieli DM Penetrator S.A., którego do 1996 był akcjonariuszem i pełnił m.in. funkcję szefa działu analiz i informacji (research dla inwestorów indywidualnych) oraz szefa działu emisji papierów wartościowych (obsługa przedsiębiorstw przy IPO, programie NFI oraz prywatyzacjach). Od 1996 r. do 2000 r. prowadził firmę doradczą specjalizującą się w fuzjach i przejęciach Pre-IPO oraz doradztwie inwestycyjnym. Współpracował z takimi funduszami inwestycyjnymi jak Bancroft, Advent, Pioneer. Do jego najistotniejszych klientów należały spółki z rynku mediów, telekomunikacji, informatyki oraz przemysłu farmaceutycznego. Od 2001 roku związany z I Funduszem Mistral S.A. gdzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego, a obecnie zasiada w jego Radzie Nadzorczej jako Przewodniczący Rady. Od 2003 roku zasiada w Radzie Nadzorczej OT Logistics S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Szczepaniak:

  • nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki,
  • nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.