Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu OT Logistics. S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, OTL) informuje, iż Rada Nadzorcza OTL podjęła uchwałę w sprawie delegowania Pana Artura Szczepaniaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy. Powyższa delegacja jest skuteczna od dnia 16.08.2022 r.

Delegowanie Pana Artura Szczepaniaka do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki wynika ze zwiększonego zakresu zadań stojących przed Spółką oraz Grupą OT Logistics w związku z obecną sytuacją rynkową m.in. zwiększonym zapotrzebowaniem na przeładunki węglowe.

Pan Artur Szczepaniak swoją drogę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako broker na Krakowskiej Giełdzie Towarowo-Pieniężnej. W roku 1991 był jednym z założycieli DM Penetrator S.A., którego do 1996 był akcjonariuszem i pełnił m.in. funkcję szefa działu analiz i informacji (research dla inwestorów indywidualnych) oraz szefa działu emisji papierów wartościowych (obsługa przedsiębiorstw przy IPO, programie NFI oraz prywatyzacjach). Od 1996 r. do 2000 r. prowadził firmę doradczą specjalizującą się w fuzjach i przejęciach Pre-IPO oraz doradztwie inwestycyjnym. Współpracował z takimi funduszami inwestycyjnymi jak Bancroft, Advent, Pioneer. Do jego najistotniejszych klientów należały spółki z rynku mediów, telekomunikacji, informatyki oraz przemysłu farmaceutycznego. Od 2001 r. do 2021 r. związany z I Funduszem Mistral S.A. gdzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego i zasiadał w jego Radzie Nadzorczej jako Przewodniczący Rady. Od 2003 roku zasiada w Radzie Nadzorczej OT Logistics S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Szczepaniak:

  • nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki,
  • nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.