Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E – ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii E po asymilacji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Uchwała”).

Na mocy Uchwały, Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,24 PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLODRTS00116 („Akcje”).

Zgodnie z Uchwałą, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 13 października 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 13 października 2023 r. asymilacji tych Akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLODRTS00017.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.