Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółką zależną

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Spółka Przejmująca działając na podstawie art. 504 §1 k.s.h., zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach „Spółka Przejmowana”, w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą łączenie się przez przejęcie.

Pełną treść drugiego zawiadomienia o zamiarze połączenia w/w spółek zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia w/w spółek oraz wyrażenia zgody na plan połączenia zostało zwołane na dzień 25 lipca 2019 roku. Szczegółowy porządek obrad i projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane zostały w raporcie bieżącym nr 62/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej Emitenta. Informację o zamiarze połączenia wraz z planem połączenia Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 52/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku, pierwsze zawiadomienie dotyczące planowanego połączenia zostało przekazane w raporcie bieżącym nr 53/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku.

Załączniki: