Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S. A. („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 § 1 k.s.h., po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką OT Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie („Spółka Przejmowana 1”) oraz spółką OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka Przejmowana 2”) (spółki zależne łącznie jako „Spółki Przejmowane”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. – poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 31.08.2021 r.

Plan Połączenia, uzgodniony przez uczestniczące w połączeniu spółki, uwzględnia następujące istotne elementy:

  1. Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółek zależnych przez spółkę dominującą;
  2. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały w sprawie połączenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2;
  3. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej;
  4. Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółek przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie spółek przejmowanych nastąpi z urzędu;
  5. W dniu połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym spółek przejmowanych i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki tych spółek (sukcesja uniwersalna).

Pełna treść Planu Połączenia wraz z załącznikami została przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 48/2021 z dnia 31.08.2021 r.

Jednocześnie Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że stosownie do art. 504 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 505 k.s.h., akcjonariuszom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami dotyczącymi połączenia spółek, tj.:

  1. Plan połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h.;
  2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów spółek z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane.

Dokumenty powyższe, udostępnione zostaną, dla wszystkich spółek uczestniczących w łączeniu w biurze Spółki OT Logistics S.A. w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4.

Przeglądanie wskazanych wyżej dokumentów możliwe jest w godzinach od 10.00 do 15.00, w dni powszednie, do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej 2 uchwały o połączeniu, nie krócej niż przez miesiąc.

O podjęciu decyzji o połączeniu ww. spółek Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 48/2021 z dnia 31.08.2021 r.