Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Spółka Przejmująca działając na podstawie art. 504 §1 k.s.h., zawiadamia po raz drugi, Akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z ze spółkami: Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu „Spółki Przejmowane”, w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. – poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą łączenie się przez przejęcie.

Pełną treść drugiego zawiadomienia o zamiarze połączenia w/w spółek zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia w/w spółek oraz wyrażenia zgody na plan połączenia zostało zwołane na dzień 18 lutego 2019 roku. Szczegółowy porządek obrad i projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane zostały w raportach bieżących nr 9/2019 dnia 22 stycznia 2019 roku, 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku i 13/2019 z 28 stycznia 2019 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej Emitenta. Informację o zamiarze połączenia wraz z planem połączenia Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 63/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, pierwsze zawiadomienie dotyczące planowanego połączenia zostało przekazane w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku.

Załączniki: