Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną – Odra Lloyd Spółka z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Spółka Przejmująca działając na podstawie art. 504 §1 k.s.h., zawiadamia po raz drugi, Akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Spółka Przejmowana , w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. – poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą łączenie się przez przejęcie .

Pełną treść drugiego zawiadomienia o zamiarze połączenia w/w spółek zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia w/w spółek oraz wyrażenia zgody na plan połączenia zostało zwołane na dzień 24 kwietnia 2015 r. Szczegółowy porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane zostały w raportach bieżących nr 8/2015 dnia 20 marca 2015 roku i 9/2015 z dnia 25 marca 2015 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Emitenta. Informację o zamiarze połączenia Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. Plan połączenia spółek oraz pierwsze zawiadomienie dotyczące planowanego połączenia zostały przekazane w raportach bieżących nr odpowiednio 6/2015 i 7/2015 z dnia 20 marca 2015 r.

Załączniki: