Emisja akcji serii D OT Logistics S.A. oraz objęcie akcji przez STK Group

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie finalizacji transakcji związanej z nabyciem akcji STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A. oraz w wykonaniu postanowień uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Uchwała, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent, OT Logistics informuje, iż w wyniku zawarcia w dniu 28 grudnia 2016 r. z STK Group sp. z o.o. STK Group umowy objęcia przez STK Group 577.500 akcji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,24 zł każda i łącznej wartości nominalnej 138.600 zł za cenę emisyjną w wysokości 32 zł za jedną akcję, tj. łączną cenę emisyjną w wysokości 18.480.000 ml zł, doszła do skutku emisja akcji serii D Spółki.

Akcje serii D Spółki zostały wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej wyemitowanych zostało łącznie 577.500 akcji serii D. Akcje zostały objęte w zamian za wkład pieniężny i opłacone w pełni. Opłacenie akcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności STK Group wobec Spółki z tytułu sprzedaży akcji STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A., zgodnie z informacjami w raporcie nr 29/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku.

Akcje serii D oraz prawa do akcji serii D OT Logistics będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z powyższym po rejestracji w krajowym rejestrze sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii D, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosić 2.879.707,20 zł i dzielić się na 11.998.780 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł każda, z czego:
– 10.221.280 akcji stanowią akcje serii A,
– 1.200.000 akcji stanowią akcje serii B,
– 577.500 akcji stanowią akcje serii D.