Emisja obligacji serii B

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 lutego 2014 roku dokonał przydziału 30.000 trzyletnich, niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda (Obligacje). Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł. Wartość emisji Obligacji wynosi 30.000 tys. zł.

Obligacje są obligacjami oprocentowanymi. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Kupon odsetkowy będzie wypłacany półrocznie.

Wysokość oprocentowania w skali roku została ustalona jako stawka referencyjna w postaci WIBOR 6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego powiększona o marżę w wysokości 4 p.p. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 17 lutego 2017 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji.

W przypadku wystąpienia szeregu okoliczności wskazanych w warunkach emisji Obligacji możliwe jest żądanie przez obligatariuszy przedterminowego wykupu Obligacji. Poza standardowymi dla tego rodzaju emisji warunkami, do okoliczności, o których mowa powyżej należy m.in.

  • osiągnięcie wskaźnika ogólnego zadłużenia na poziomie wyższym niż 75%, osiągnięcie wartości niższej niż 5% przez wskaźnik rentowności EBITDA oraz osiągnięcie wartości wyższej niż 4,0 przez wskaźnik dług netto/EBITDA, przy czym wszystkie ww. wskaźniki obliczane będą na podstawie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta,
  • w okresie do dnia wykupu Obligacji wydane zostaną prawomocne orzeczenia sądu lub wykonane zostaną decyzje administracyjne nakazujące Emitentowi zapłatę kwot, który suma przekroczy łącznie 40.000 tys. zł,
  • w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta prowadzona będzie egzekucja dotycząca kwoty przekraczającej wartość 40.000 tys. zł lub suma kwot dochodzonych w ww. trybie przekroczy wartość 40.000 tys. zł.

Cel emisji Obligacji nie został określony w warunkach emisji. Jednocześnie zgodnie z intencją Emitenta środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane jako finasowanie uzupełniające projektów inwestycyjnych opisanych na str. 17-19 Dokumentu Ofertowego Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku.

Spółka informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2013 roku, Emitent posiadał następujące zobowiązania (niezaudytowane jednostkowe dane finansowe):

  • zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 85,1 mln zł,
  • zobowiązania długoterminowe w wysokości 25,3 mln zł.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

Emitent ocenia, iż w okresie do dnia wykupu Obligacji, jego ogólne zobowiązania będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia będą kształtować się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.

Obligacje zostały objęte w trybie oferty prywatnej przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku.

Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a Emitent może podjąć czynności mające na celu ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.