Emisja obligacji serii G

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka, Emitent/ informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 21.500 szt. nieposiadających formy dokumentu, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 21.500 tys. zł /Obligacje/.

Obligacje zostały wyemitowane w wykonaniu uchwały Zarządu Spółki z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii G i zaoferowane w dniu dzisiejszym Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych /Fundusz/, w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Propozycja nabycia została przyjęta przez Fundusz w całości, w związku z czym Zarząd Spółki podjął w dniu 4 grudnia 2017 r. uchwałę w sprawie przydziału Obligacji.

Obligacje są papierami wartościowymi zerokuponowymi obejmowanymi z dyskontem. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 28 września 2018 r. Spółka jest uprawniona do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. Żądanie przez obligatariuszy przedterminowego wykupu Obligacji jest możliwe w przypadku wystąpienia szeregu okoliczności określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

W związku z celem emisji, który zakłada przeznaczenie pozyskanych środków na sfinansowanie budowy elewatora zbożowego w porcie w Świnoujściu oraz sfinansowanie kapitału obrotowego Spółki, zabezpieczeniem Obligacji są: poręczenie spółki zależnej OT Port Świnoujście S.A. /Poręczyciel/ oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Emitenta oraz Poręczyciela.