Informacja dotycząca przetargu na zakup akcji spółki Luka Rijeka d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Emitent”, „Spółka” informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2017 r. uzyskał informację ze strony internetowej chorwackiej agencji prywatyzacyjnej „CERP”, że w ogłoszonym przez ww instytucję przetargu dotyczącym sprzedaży 1.584.124 akcji spółki Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijece Chorwacja złożona przez Emitenta wiążąca oferta nabycia akcji jest jedyną złożoną w przetargu ofertą zawierającą wszystkie wymagane elementy.

Akcje będące przedmiotem przetargu stanowią 11,75 procent kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d. Zgodnie ze złożoną przez Spółkę ofertą łączna cena nabycia ww. akcji została określona na 45,6 mln zł., co stanowi 50 HRK za jedną akcję warunki przetargu określały minimalną cenę za jedną akcję w wysokości 49,00 HRK.

Zgodnie z warunkami przetargu obecnie nastąpi weryfikacja formalna złożonej oferty i podjęcie decyzji dotyczącej akceptacji oferty bądź jej odrzucenia. W przypadku akceptacji oferty Spółki sprzedaż akcji nastąpi w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu, która zostanie rozliczona w dniu 7 września 2017 roku.

OT Logistics S.A. jest akcjonariuszem spółki Luka Rijeka od 2015 roku. Emitent posiada obecnie 20,81 procent akcji tej spółki. Po skutecznym nabyciu akcji będących przedmiotem ww. przetargu Emitent zwiększy posiadany udział do 32,56 procent kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d.

Nabycie akcji Luka Rijeka d.d. – operatora największego portu w Chorwacji wpisuje się w przyjętą kwietniu 2016 roku strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Ot Logistics na lata 2016-2021, która zakłada m.in. przejęcie kontroli nad spółką Luka Rijeka d.d.