Informacja dotycząca wydłużenia terminów umów kredytowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł Kredyt 1 oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. Kredyt 2 zostały pod warunkami rozwiązującymi ustalone na 7 grudnia 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, iż w dniu 23 listopada 2018 roku otrzymał od Agenta Kredytu 1 informację potwierdzającą, iż nie ma zastosowania warunek rozwiązujący umowy Kredytu 1 wskazany w pkt 4 ww. raportu, tj. niedostarczenie przez Spółkę zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Bank w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu bilateralnego udzielonego przez Bank na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej z 2013 r. Kredyt BNPP, ponieważ zgoda ta została udzielona. Tym samym, nie ma zastosowania również analogiczny warunek rozwiązujący umowy zmieniającej do umowy Kredytu 2.

Przedłużenie okresu udostępnienia Kredytu BNPP do dnia 7 grudnia 2018 r. uprzednio: 24 listopada 2018 r. nastąpiło pod warunkami rozwiązującymi obejmującymi:

  1. złożenie przez obligatariusza obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę żądania przedterminowego wykupu obligacji,
  2. niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek rzeczowego i w formie poręczeń, oraz
  3. dokonanie niedozwolonej spłaty raty kapitału należnej Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku z umową kredytową, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2017.

Zarząd Spółki w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.