Informacja nt. zawartych terminowych transakcji walutowych typu forward

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, iż spółka zależna od Emitenta Rentrans Cargo Sp. z o.o. zawarła w Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) trzynaście kontraktów typu forward o łącznej wartości 1,9 mln EUR, w tym jedenaście kontraktów o wartości po 0,1 mln EUR oraz dwa kontrakty o wartości po 0,4 mln EUR. W związku z zawarciem ww. kontraktów Grupa Kapitałowa OT Logistics posiada w Banku na dzień 4 lutego 2014 roku łącznie 24 kontrakty terminowe o łącznej wartości 4,65 mln EUR, co po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień wskazany powyżej odpowiada kwocie 19,6 mln PLN. Terminy rozliczenia wszystkich ww. kontraktów zostały ustalone na okres od dnia 28 lutego 2014 roku do dnia 30 grudnia 2014 roku. Kursy wykonania poszczególnych kontraktów zostały ustalone w przedziale 4,1835 – 4,315 PLN/EUR.

Jednocześnie w okresie od dnia dopuszczenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym tj. od dnia 16 lipca 2013 roku zostały zawarte i rozliczone w Banku przez spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics dodatkowo 4 walutowe kontrakty terminowe w tym 3 kontrakty o łącznej wartości 0,95 mln EUR i  jeden kontrakt o wartości 0,11 mln USD, co po przeliczeniu odpowiada łącznie kwocie 4,3 mln PLN. Rozliczone kontrakty obejmowały kwoty odpowiednio 0,2 mln EUR, 0,5 mln EUR, 0,11 mln USD oraz 0,25 mln EUR i były rozliczane w okresie od dnia 30 sierpnia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2014 r.

Wszystkie kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wszystkie transakcje terminowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjęte w polityce rachunkowości zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych zawieranych w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego. Jako kryterium uznania łącznej wartości zawartych kontraktów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.