Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w dniu 31.05.2021 r. przez Pana Konrada Hernika – Prezesa Zarządu.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki otrzymał od Pana Konrada Hernika – Prezesa Zarządu korektę ww. zawiadomienia. Korekta dotyczy prawidłowego wskazania w zawiadomieniu ceny transakcji. Pozostałe informacje przekazane w zawiadomieniu nie uległy zmianie.

Treść otrzymanego zawiadomienia oraz jego korekta stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki: