Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii A i B i podsumowanie wyników emisji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące wyników oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii A (Akcje sprzedawane) oraz Akcji serii B (Akcje nowej emisji), w wartości nominalnej 1,92 zł każda akcja.

Akcje Serii A miały być przedmiotem publicznej sprzedaży, jednak przed rozpoczęciem zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych Sprzedający podjęli decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia sprzedaży akcji Serii A. W dniu 1 lipca 2013 roku Akcjonariusze Emitenta podjęli decyzję o nieuczestniczeniu w ofercie sprzedaży Akcji Serii A i jednocześnie wyrazili zgodę na przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii B przez Emitenta, pomimo nieuczestniczenia przez Sprzedających w ofercie sprzedaży.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów:
a) Subskrypcja w transzy inwestorów indywidualnych od 24 – 28 czerwca 2013 roku
b) Subskrypcja w inwestorów instytucjonalnych od 2 – 8 lipca 2013 roku.

2. Data przydziału akcji: 9 lipca 2013 roku

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: nie więcej niż 204.426 Akcji serii A (Akcje sprzedawane) oraz nie mniej niż 150.000 i nie więcej niż 250.000 sztuk akcji serii B (Akcje nowej emisji). Ostatecznie Zarząd Emitenta ustalił, iż oferowane będzie 150.000 akcji Serii B, zaś Sprzedający zrezygnowali z zamiaru sprzedaży akcji w ofercie.

4. Stopa redukcji: Stopa redukcji w transzy inwestorów instytucjonalnych wyniosła 1,4%. W transzy inwestorów indywidualnych nie było redukcji.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 151.957 akcji, w tym:
a) 10.057 Akcji w transzy inwestorów indywidualnych
b) 141.900 Akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 150.000 akcji, w tym:
a) 10.057 Akcji w transzy inwestorów indywidualnych
b) 139.943 Akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 200 zł

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji: 306, w tym:
a) 295 w transzy inwestorów indywidualnych
b) 11 w transzy inwestorów instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji: 306, w tym:
a) 295 w transzy inwestorów indywidualnych
b) 11 w transzy inwestorów instytucjonalnych.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego: Akcje Serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 30.000.000 zł

12. Łączne koszty emisji Akcji serii B: Łączne szacunkowe koszty emisji Akcji serii B zostały określone w Dokumencie Ofertowym Prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez KNF w dniu 6 czerwca 2013 roku przygotowanym w związku z ofertą Akcji Serii B w pkt. 8. koszty oferty. Emitent szacuje, że łączne koszty przeprowadzenia Oferty publicznej, które obciążą Emitenta wyniosły 1.944.180,38 zł, w tym:
a) Koszt przygotowania i przeprowadzenie oferty: 918.064,00 zł,
b) Koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) Koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 485.691,41 zł,
d) Koszt promocji oferty: 540.424,97 zł.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji: Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną Akcję Serii B wyniósł 12,96 zł. W przypadku istotnej zmiany średniego kosztu przeprowadzenia emisji, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad ofertą publiczną, Spółka sporządzi i uzupełni dane właściwym raportem bieżącym.

W księgach rachunkowych koszty emisji będą zarachowywane na zmniejszenie kapitału zapasowego – do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalna, odniesioną na ten kapitał.