Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 04 listopada 2013 roku otrzymał od dwóch osób nadzorujących Spółkę dwa zawiadomienia z dnia 04  listopada 2013 roku dotyczące jednej transakcji dokonanej na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ww. zawiadomienia dotyczą transakcji zbycia w dniu 30 października 2013 roku przez podmiot blisko związany z ww. osobami nadzorującymi 5.000 akcji serii A Spółki po cenie 230,50 zł za jedną akcję zrealizowanej w formie transakcji pakietowej.

Osoby, których dotyczą ww. zawiadomienia nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.