Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 26 marca 2015 roku otrzymał od osoby nadzorującej Spółkę zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 26 marca 2015 roku o dokonaniu w dniu 23 marca 2015 roku przez podmiot blisko z nim związany transakcji sprzedaży 122.774 akcji Spółki po cenie 240 zł za akcję zrealizowanej na rynku regulowanym GPW poprzez transakcje sesyjne pakietowe.

Osoba, której dotyczy ww. zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.