Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2015 roku otrzymał od osoby zarządzającej Spółką zawiadomienie z dnia 12 stycznia 2015 roku dotyczące transakcji dokonanych na akcjach Spółki, których wartość w 2014 roku nie przekroczyła równowartości 5 tys. euro, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ww. zawiadomienie dotyczy następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  • kupno w dniu 15 maja 2014 roku 5 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 227,85 zł za akcję,
  • kupno w dniu 20 czerwca 2014 roku 20 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 202,00 zł za akcję,
  • kupno w dniu 23 czerwca 2014 roku 3 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 203,00 zł za akcję,
  • kupno w dniu 24 czerwca 2014 roku 2 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 205,00 zł za akcję,
  • kupno w dniu 26 czerwca 2014 roku 5 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 202,00 zł za akcję,
  • kupno w dniu 01 lipca 2014 roku 3 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 201,00 zł za akcję,
  • kupno w dniu 29 października 2014 roku 17 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 196,35 zł za akcję.

Osoba, której dotyczy ww. zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.