Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 18 stycznia 2016 roku otrzymał od osoby zarządzającej Spółką oraz od osoby nadzorującej Spółkę zawiadomienia z dnia 18 stycznia 2016 roku w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez podmiot blisko związany z tymi osobami kupna w dniu 15 stycznia 2016 roku 160 akcji Spółki po średniej cenie 159,95 zł za akcję. Transakcje zostały przeprowadzone w formie transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Osoby, których dotyczą ww. zawiadomienia nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.