Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd OT Logistics S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 14 stycznia 2016 roku otrzymał od osoby zarządzającej Spółką oraz od osoby nadzorującej Spółkę zawiadomienia z dnia 14 stycznia 2016 roku w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _…_ o dokonaniu przez podmiot blisko związany z tymi osobami następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na akcjach Spółki:

  • kupno w dniu 8 stycznia 2016 roku 268 akcji Spółki po średniej cenie 154,36 zł za akcję,
  • kupno w dniu 11 stycznia 2016 roku 120 akcji Spółki po średniej cenie 158,33 zł za akcję,
  • kupno w dniu 12 stycznia 2016 roku 120 akcji Spółki po średniej cenie 159,76 zł za akcję,
  • kupno w dniu 13 stycznia 2016 roku 60 akcji Spółki po średniej cenie 159,95 zł za akcję.

Osoby, których dotyczy ww. zawiadomienie nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.