Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 5

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka) przekazuje w załączeniu komunikat aktualizujący nr 5 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku, korygujący treść komunikatu aktualizującego nr 4 przekazanego raportem bieżącym nr 20/2013 w dniu 19 czerwca 2013 roku. Korekta dotyczy nazwy oraz wykazu placówek jednego z podmiotów przyjmujących zapisy na akcje Spółki w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Komunikat aktualizacyjny nr 5 znajduje się w załączniku do niniejszego raportu oraz został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferującego (www.nwai.pl).

 

Załączniki: